GAGARIN-NEWS ინტერნეტ რესურსით სარგებლობის წესები.

ინტერნეტ რესურს GAGARIN-NEWS -ის (შემდგომში ასევე რესურსი) საქმიანობა ეფუძნება როგორც მოქმედ კანონმდებლობას, ასევე ქვემოთ აღწერილ სარგებლობის წესებს.


ზოგადი დებულებები

რესურსის გამოყენების წინამდებარე წესები (შემდგომში წესები) შემუშავებულია საიტის ადმინისტრაციის მიერ (შემდგომში ადმინისტრაცია) და ადგენს მასალების გამოყენების პირობებს და პროცედურას (მათ შორის ტექსტური და გრაფიკული მასალები, კომენტარები, აუდიო, ვიდეო, ფოტომასალა, აგრეთვე gagarin-news-ის რესურსის მიერ შექმნილი ან/და მომზადებული კონტენტი, სხვა საკითხებთან ერთად, მესამე მხარის მასალების საფუძველზე და ა.შ.) ინტერნეტ მომხმარებლების მიერ (შემდგომში მომხმარებლები). რესურსის მომხმარებელი არის პირი, რომელიც სტუმრობს რესურსს, რომელმაც მიაღწია ამ წესების მიღებისთვის დაშვებულ ასაკს და აქვს შესაბამისი უფლებამოსილება. რესურსის შინაარსი შეიძლება შეიცავდეს არანორმატიულ ლექსიკას, სცენებს და/ან სექსუალური ხასიათის გამონათქვამებს და, შესაბამისად, ამ ვიდეოს ნახვა 18 წლამდე ასაკის პირების მიერ არ არის რეკომენდებული. ადმინისტრაციაში იგულისხმება რესურს gagarin-news-ის სარედაქციო კოლექტივი. მომხმარებლის მიერ რესურსის გამოყენება ნიშნავს, რომ მომხმარებელი ეთანხმება და იღებს ვალდებულებას, დაიცვას წინამდებარე წესების ყველა ქვემომოყვანილი პირობა. ადმინისტრატორს შეუძლია შეცვალოს ეს წესები ნებისმიერ დროს და რაიმე განსაკუთრებული შეტყობინების გარეშე. წესების ახალი ვერსია ძალაში შედის ვებგვერდზე გამოქვეყნების მომენტიდან.

რესურსის მასალების გამოყენების პირობები და პროცედურა

საიტზე განთავსებული ყველა მასალა, ასევე gagarin-news-ის რეგისტრირებული და დაურეგისტრირებელი სავაჭრო ნიშნები ექვემდებარება საავტორო უფლებებს და დაცულია კანონით ინტელექტუალური საქმიანობის შედეგებზე უფლებების შესახებ. რესურსის მასალებზე წვდომა გათვალისწინებულია მხოლოდ პირადი გამოყენებისა და გაცნობისთვის. ყველა მასალა, მთლიანად ან ნაწილობრივ, არ უნდა იქნას მიღებული, როგორც ფინანსური კონსულტაცია ან ინფორმაცია, რომელიც შეიძლება გახდეს რაიმე ფინანსური, საინვესტიციო ან მსგავსი გადაწყვეტილების მიღების საფუძველი. აკრძალულია ადმინისტრაციის წინასწარი თანხმობის გარეშე რესურსის შინაარსის ნებისმიერი სახით გამოყენება, რეპროდუცირება, გავრცელება, კოპირება, საჯაროდ ჩვენება, საჯაროდ ეთერში გადაცემა, თარგმნა, გადაკეთება ან სხვა მიზნებისთვის გამოყენება. რესურსების ადმინისტრაციისგან საიტის მასალების კოპირების, გავრცელების, გამოქვეყნების ან სხვაგვარად გამოყენების ნებართვის მიღების შემთხვევაში, ასეთი კოპირება, გავრცელება, გამოქვეყნება ან სხვა გამოყენება დაუშვებელია რესურსზე ბმულის გარეშე. რესურსზე გამოქვეყნებული მასალების გამოყენება დასაშვებია მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ განთავსებულია ბმული ან/და პირდაპირი ჰიპერბმული, რომელიც ღიაა საძიებო სისტემებისთვის, რესურსზე არსებული მასალის უშუალო მისამართზე. ბმული/ჰიპერლინკი მასალის პირველ აბზაცში უნდა განთავსდეს გამოცემის gagarin-news ბრენდის მითითებით. ბმული/ჰიპერლინკი აუცილებელია, მიუხედავად მასალების გამოყენების მოცულობისა (სრული ან ნაწილობრივი). თუ საჭიროა საიტზე განთავსებული ტექსტის, აუდიო, ვიდეო, ფოტომასალის, გრაფიკული ან სხვა მასალების გამოყენება, რომელთა უფლებები ეკუთვნის მესამე პირებს, მომხმარებლები უნდა დაუკავშირდნენ ამ პირებს. მესამე მხარის მასალებზე დაფუძნებული კონტენტის ნებისმიერი გამოყენება (მათ შორის, მაგრამ არ შემოიფარგლება მხოლოდ კრიპტოვალუტის სტატისტიკით) ხდება მომხმარებლის მიერ საკუთარი რისკით და საკუთარი პასუხისმგებლობით; მომხმარებლებმა სრულად იციან და თანხმდებიან, რომ ასეთი ინფორმაცია არ არის საკმარისი და სანდო ნებისმიერი გადაწყვეტილების მისაღებად (მათ შორის, მაგრამ არ შემოიფარგლება მხოლოდ ფინანსური, საინვესტიციო და ა.შ.), ან ანალიტიკური და საინვესტიციო მიზნებისთვის; მომხმარებელი იღებს ვალდებულებას გადაამოწმოს ინფორმაცია პირველწყაროსთან გამოყენების ყოველი შემთხვევისას. მომხმარებლები აღიარებენ და თანხმდებიან, რომ კრიპტოვალუტის სტატისტიკა ეფუძნება სპეციალურად შერჩეულ მეთოდებს*, რაც არ იძლევა გარანტიას მოცემული მაჩვენებლების სიზუსტის, სისრულის, ობიექტურობისა და სანდოობის ნებისმიერ კონკრეტულ პერიოდში. კანონმდებლობის შესაბამისად, სამოქალაქო, ადმინისტრაციული და სისხლისსამართლებრივი პასუხისმგებლობის ზომები შეიძლება გამოყენებულ იქნას ავტორებისა და საავტორო უფლებების მფლობელთა ქონებრივ და პირად არაქონებრივი უფლებებისა და კანონიერი ინტერესების დამრღვევ პირებზე. მომხმარებელი იღებს ვალდებულებას არ გამოიყენოს რესურსი და მასზე განთავსებული მასალები მოქმედი კანონმდებლობის, ასევე მორალისა და ეთიკის პრინციპების საწინააღმდეგო მიზნებისთვის. *გამოყენებული მეთოდოლოგიის მიხედვით, კრიპტოვალუტების რეიტინგი ეფუძნება საბაზრო კაპიტალიზაციას, რომელიც გამოითვლება შემდეგნაირად: 1) განისაზღვრება აქტივების საშუალო ღირებულება (მინიმუმ 2-3 მაგალითის საფუძველზე), 2) მიმოქცევაში არსებული მიწოდება განისაზღვრება რამდენიმე წყაროდან საჯაროდ ხელმისაწვდომი მონაცემების საფუძველზე და 3) აქტივების გარკვეული საშუალო ღირებულება მრავლდება მიმოქცევაში არსებულ გარკვეულ მიწოდებაზე. გთხოვთ მიაქციოთ ყურადღება, რომ საბაზრო კაპიტალიზაციის ზემოაღნიშნული მაჩვენებლები მიღებულია შეზღუდული რაოდენობის წყაროების მონაცემთა საფუძველზე, ამიტომ ისინი, შესაძლოა, მნიშვნელოვნად განსხვავდებოდნენ სხვა მონაცემებისგან დროთა განმავლობაში.

რეკლამა

რესურსი უზრუნველყოფს სარეკლამო მომსახურებას. თუ დაინტერესებული ხართ ჩვენს ვებგვერდზე რეკლამით, შეგიძლიათ შეგვატყობინოთ თქვენი სურვილის შესახებ შესაბამისი გამოხმაურების ფორმის შევსებით. რედაქცია იტოვებს უფლებას უარი თქვას კონკრეტული ტიპის საქონლის ან მომსახურების რეკლამის განთავსებაზე მიზეზის დასახელების გარეშე. სარეკლამო მასალების შინაარსზე პასუხისმგებელია რეკლამის განმთავსებელი .

პერსონალური მონაცემების გამოყენების პოლიტიკა

რესურსის მომხმარებლების პირადი მონაცემების დამუშავება რეგულირდება კონფიდენციალურობის პოლიტიკით.

დავის გადაწყვეტა, პრეტენზიების განხილვის პროცედურა

ადმინისტრაცია ყველა ღონეს ხმარობს, რათა არ მოხდეს საიტზე კანონის და ვინმეს უფლებებისა და ლეგიტიმური ინტერესების დარღვევა. პირი, რომელიც თვლის, რომ მისი უფლებები რაიმე ფორმით დაირღვა, დაუყოვნებლივ უნდა დაუკავშირდეს ადმინისტრაციას შესაბამისი გამოხმაურების ფორმის შევსებით. პრეტენზია უნდა შეიცავდეს შემდეგ ინფორმაციას: 1. სარჩელის შინაარსი; 2. ინფორმაცია იმ პირის შესახებ, რომელიც თვლის, რომ დაირღვა მისი უფლებები; 3. ადმინისტრაციის რა ქმედებებში გამოიხატა უფლებების დარღვევა; 4. რესურსის გვერდის ბმული, რომელზეც განმცხადებლის აზრით, ირღვევა მისი უფლებები; 5. საკონტაქტო ინფორმაცია გამოხმაურებისთვის (ტელეფონი, ელექტრონული ფოსტის მისამართი); 6. თარიღი და განმცხადებლის ხელმოწერა. ადმინისტრაციის მიერ პრეტენზიის განხილვის ვადაა 5 სამუშაო დღე. დავის გადაწყვეტის წინასასამართლო (საპრეტენზიო) პროცედურის დაცვა სავალდებულოა. იმ შემთხვევაში, თუ დავა ვერ გადაწყდება საპრეტენზიო წესით, პრეტენზიის გამომგზავნ პირს უფლება აქვს თავისი უფლებებისა და კანონიერი ინტერესების დასაცავად მიმართოს სასამართლო ორგანოებს.

პასუხისმგებლობის შეზღუდვა

რესურსი და მისი შინაარსი არ მოუწოდებს რაიმე ქმედებისკენ, არაფერს ამტკიცებს და არ იძლევა ეკონომიკურ, ფინანსურ ან სხვა სახის პროგნოზებსა და რეკომენდაციებს. ინფორმაციის ნებისმიერი სხვა ინტერპრეტაცია არასწორი იქნება. რესურსი არ არის პასუხისმგებელი რაიმე პირდაპირ და არაპირდაპირ ზარალზე, რომელიც დაკავშირებულია რესურსის გამოყენებასთან, ექსპლუატაციის შესაძლებლობის დაკარგვასთან, მონაცემთა დაკარგვასთან, მოგების დაკარგვასთან სამართლებრივი ქმედებებისას, დაუდევრობასთან ან რესურსის გამოყენებით წარმოშობილ სხვა გარემოებებზე. ადმინისტრაცია არ იძლევა გარანტიას რესურსის შეუფერხებელ მუშაობაზე, სისტემური შეცდომების არარსებობაზე და მათ სავალდებულო კორექტირებაზე, საიტზე და სერვერზე ვირუსების არარსებობაზე, აგრეთვე მასალების ფუნქციონალურობაზე, სიზუსტესა და სანდოობაზე. სახელები, სათაურები, სურათები, ლოგოები და სავაჭრო ნიშნები, რომლებიც იდენტიფიცირებენ gagarin-news-ს ან მესამე მხარეებს და მათ პროდუქტებსა თუ სერვისებს, არის gagarin-news ან/და მესამე პირების საკუთრება. ამ ელემენტების გამოყენება საიტზე არ განიხილება როგორც ლიცენზიის ან უფლების მინიჭება რაიმე სასაქონლო ნიშნის ან პატენტის ან სხვა ინტელექტუალური საკუთრების მიმართებაში, რომელიც ეკუთვნის gagarin-news-ს. ზოგიერთ შემთხვევაში, გარკვეული მასალების გამოყენების წესები, განსაკუთრებით ის, რაც დაკავშირებულია კონკურსებთან, ლატარიებთან, ინფორმაციის ჩამოტვირთვასთან და ა.შ., შეიძლება ეწინააღმდეგებოდეს ამ წესებს. ზოგად წესებსა და კონკრეტული საქმის სპეციფიკურ პირობებს შორის შეუსაბამობისა და შეუსაბამობის შემთხვევაში უპირატესობა ენიჭება ამ უკანასკნელს. Gagarin-news-ის კუთვნილი. ზოგიერთ შემთხვევაში, გარკვეული მასალების გამოყენების წესები, განსაკუთრებით ის, რაც დაკავშირებულია კონკურსებთან, ლატარიებთან, ინფორმაციის ჩამოტვირთვასთან და ა.შ., შეიძლება ეწინააღმდეგებოდეს წინამდებარე წესებს. ზოგად წესებსა და კონკრეტული შემთხვევის სპეციფიკურ პირობებს შორის შეუსაბამობის შემთხვევაში უპირატესობა ენიჭება ამ უკანასკნელს.

დასკვნითი დებულებები

რესურსის მთლიანად ან ნაწილობრივ ფუნქციონირებაზე მოქმედი სამართლებრივი აქტების მიღების შემთხვევაში ადმინისტრაცია იტოვებს უფლებას შეიტანოს ნებისმიერი ცვლილება რესურსის ფუნქციონირებაში, რომელიც მიზნად ისახავს ამ უკანასკნელის ახალ სტანდარტებთან შესაბამისობაში მოყვანას. ამ რესურსზე წვდომით და მისი გამოყენების დაწყებით, იგულისხმება, რომ მომხმარებელი გაეცნო და ეთანხმება გამოყენების წესებს.